Hallinto

Taustaa:

Hyvä hallinto on yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista lakia, sääntöjä, määräyksiä, hyviä tapoja ja käytänteitä noudattaen. Päämääränä on, että yhdistyksen jäsenet ja muut sidosryhmät ovat tyytyväisiä sekä toiminnan jatkuvuus taataan myös pitkällä aikavälillä.

Keplin hallinnon periaatteet:

1) Kepli toimii aatteellisena ja yleishyödyllisenä yhteistyöjärjestönä, toimien laaja-alaisena liikunnan kehittäjänä ja asiantuntijana toiminta-alueellaan.

2) Strategisesta johtamisesta, taloudesta ja tuloksista vastaa Keplin hallitus.

3) Operatiivisesta toiminnasta vastaa palkatut toimihenkilöt aluejohtajan johdolla.

HALLITUS:

Keplin toimintaa johtaa jäsenistön valitsema 12 -jäseninen hallitus. Sen muodostavat Keplin syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja yhdeksän hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista sekä yhteensä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimii aluejohtaja. Muut toimihenkilöt osallistuvat hallituksen kokouksiin tarvittaessa asiantuntijoina.
Yhdistyksen matkakulukorvaukset (luottamushenkilöt ja toimihenkilöt) maksetaan Keplin matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen kokouspalkkiosta päättää yhdistyksen syyskokous.

Hallituksen sääntömääräiset tehtävät:

 • Keplin toimeenpaneva elin.
 • Keplin kokousten koollekutsuminen sekä kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelu.
 • Hoitaa Keplin hallinnollisia asioita lakien, yhdistyksen sääntöjen ja kokouspäätösten mukaisesti toimihenkilöiden avulla ja tuella.
 • Asettaa Keplille tarpeelliset työryhmät sekä päättää niiden tehtävistä ja valtuuksista strategian mukaisesti.
 • Nimittää ja erottaa Keplin vakinaiset toimihenkilöt.
 • Vastaa Keplin taloudesta, tilinpidosta, vuosikertomuksista, toiminta- ja talousarvioiden laatimisesta.
 • Hyväksyy ja myöntää eron Keplin jäsenyydestä kirjallisten hakemusten perusteella.
 • Erottaa jäsenen yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
 • Keplin strategian laatiminen, kehittäminen, toteuttaminen sekä seuranta.
 • Vahvistaa tarpeelliseksi kokemansa ohjesäännöt.
 • Talousasiat
 • Päättää aluejohtajan työsuhteesta ja sen ehdoista puheenjohtajan/puheenjohtajiston esityksestä.
 • Päättää muiden vakinaisten toimihenkilöiden työsuhteista ja niiden ehdoista.
 • Vastaa jäsenluettelon ylläpitämisestä.
 • Tarkastelee vuosittain johtosäännön toimivuutta.

Muut tehtävät:

 • Keplin strategian laatiminen, kehittäminen, toteuttaminen sekä seuranta.
 • Vahvistaa tarpeelliseksi kokemansa ohjesäännöt.
 • Päättää aluejohtajan työsuhteesta ja sen ehdoista puheenjohtajan/puheenjohtajiston esityksestä.
 • Päättää muiden vakinaisten toimihenkilöiden työsuhteista ja niiden ehdoista.
 • Vastaa jäsenluettelon ylläpitämisestä.
 • Tarkastelee vuosittain johtosäännön toimivuutta


TYÖVALIOKUNTA:

Keplin työvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Työvaliokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii aluejohtaja. Tarvittaessa työvaliokunta voi kutsua kokouksiinsa eri alojen asiantuntijoita. Hallitus voi ottaa työvaliokunnan päättämän asian uudelleen käsiteltäväksi.

Työvaliokunnan rooli ja tehtävät:

 • Toimii hallituksen apuelimenä ja valmistelee hallituksen kokouksessa käsiteltäviä asioita.
 • Vastaa nopeaa päätöksentekoa vaativiin asioihin esim. lausuntoihin, kannanottoihin ja linjauksiin.
 • Vastaa osaltaan Keplin edustamisesta sekä yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteista yhteistyössä aluejohtajan kanssa.
 • Päättää määräaikaisten toimihenkilöiden työsuhteista ja niiden ehdoista.
 • Puheenjohtaja toimii aluejohtajan ”henkilöstöesimiehenä” hyväksyen aluejohtajan työmatkat ja niihin liittyvät kululaskut.
 • Puheenjohtajisto päättää aluejohtajaa koskevista tavanomaisista koulutuksista ja edustusmatkoista.
 • Henkilöstöasioissa työvaliokunta kuulee tarvittaessa henkilöstön edustajaa.


ALUETOIMISTO:

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:llä on toimisto Kokkolassa. Operatiivinen toiminnan päätökset tehdään toimihenkilötasolla. Operatiivista toimintaa ohjaa hallituksen hyväksymä vuosittainen toiminta- ja taloussuunnitelma. Toimihenkilöt vastaavat omalta osaltaan Keplin tavoitteiden toteuttamisesta, operatiivisesta toiminnasta ja työpaikan työhyvinvoinnista.


ALUEJOHTAJA:

Yhdistyksen johtavaa toimihenkilöä kutsutaan aluejohtajaksi.

Aluejohtajan tehtävät ja vastuut:

 • Vastaa Keplin toiminnasta ja taloudesta hallituksen antamien linjausten mukaisesti.
 • Vastaa operatiivisesta johtamisesta ja esimiestehtävistä.
 • Vastaa osaltaan yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteista.
 • Kokonaisvastuu Keplin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.
 • Kokonaisvastuu Keplin projektien valmistelusta.
 • Hallituksen ja työvaliokunnan kokousten esittelijänä ja sihteerinä toimiminen.
 • Uudet työsopimukset allekirjoittaa aluejohtaja yhdessä puheenjohtajan kanssa.
 • Aluejohtajan ollessa estyneenä sijaisena toimii hallituksen nimeämä toimihenkilö.

Keplin työryhmät ja ohjausryhmät:

Hallitus asettaa Keplin strategian mukaiset työryhmät ja hallinnoimiensa projektien ohjausryhmät ja nimeää työryhmille puheenjohtajat. Työryhmien esittelijänä toimii toimialavastaava tai muu toimi-henkilö. Työryhmän koko on nimetyn esittelijän ja puheenjohtajan lisäksi 2-4 henkilöä. Työryhmiin voidaan nimetä hallituksen jäsenten lisäksi ulkopuolisia asiantuntijoita tai eri sidosryhmien edustajia. Työryhmillä on Keplin toiminnan avainalueiden toiminnan kehittämisessä ennakoiva, valmisteleva ja ohjaava rooli. Työryhmien kokouksista laaditaan pöytäkirja/muistio, joka toimitetaan aluejohtajalle ja hallitukselle tiedoksi. Työryhmien kokouksissa noudatetaan jäsenien osalta Keplin matkustussääntöä .Toimialapäälliköt:

Keplissä toimivia oman toimialansa vastuuhenkilöitä kutsutaan päälliköiksi.

Toimialapäällikön tehtävät:

 • Vastaa oman toimialansa toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta.
 • Vastaa oman toimialan/projektin operatiivisesta johtamisesta.
 • Vastaa oman toimialansa toiminnan raportoinnista hallitukselle.
 • Toimii oman toimialan työryhmän esittelijänä ja sihteerinä.
 • Vastaa oman toimialansa/projektinsa viestinnästä ja tarvittavien henkilöiden tai muiden toimijoiden rekrytoinneista.
  Aluejohtaja hyväksyy ko. henkilölle/yhteisölle maksettavat korvaukset yhteisesti sovittujen periaatteiden ja linjausten mukaisesti.
 • Vastaa osaltaan yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteista.

Muut toimihenkilöt:

Keplin muissa vakinaisissa työsuhteessa toimivat taloussihteeri ja toimistosihteeri. Työtehtävät ja vastuualueet määritellään työsopimuksissa tapauskohtaisesti.
Laajempien hankkeiden ja projektien vastuuhenkilöinä toimivat niihin nimetyt toimihenkilöt, joiden tehtävät ja vastuut määritellään erikseen


   
Keski-Pohjanmaan Liikunta
«  Elokuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Tapahtuma
 
 Seminaari
Kategoriat