Keplin säännöt

Säännöt

KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY

SÄÄNNÖT
Rekisteröity 3.3.2017 Patentti- ja rekisterihallituksessa.

NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA TARKOITUS

1 §

Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, epävirallinen lyhenne Kepli, ruotsiksi Mellersta Österbottens Idrott rf. Yhdistyksen (epävirallinen) englanninkielinen nimi on Central Ostrobothnia Sport Federation. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä aluejärjestö. Aluejärjestön kotipaikka on Kokkolan kaupunki. Aluejärjestön virallinen kieli on suomi. Aluejärjestö voi kuulua jäsenenä valtakunnallisiin liikunta- ja urheilujärjestöihin sekä maakunnallisiin yhteistyöjärjestöihin.


2 §

Aluejärjestö on jäsentensä yhteistyö- palvelu- ja edunvalvontajärjestö. Aluejärjestö tukee jäsentensä monipuolista liikuntatoimintaa sekä edustaa jäsenistöään tehtäväalueensa maakunnallisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä toiminnassa. Aluejärjestön tarkoituksena on liikunnan kansalaistoiminnan lisääminen ja sitä kautta kansalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja elämisen laadun parantaminen. Aluejärjestön tarkoituksena on myös yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen tukemalla liikunta-aktiivisuutta sekä edistämällä kilpa- ja huippu-urheilua. Yhdistys edistää liikunta-alan tutkimus- ja kehitystyötä sekä tiedonvälitystä yhteistyössä eri tahojen kanssa, tukee jäsenistönsä verkostoitumista liikunnan ja kansanterveyden edistämiseksi sekä edistää kansainvälistä ja kotimaista urheilu- ja liikuntatoimintaa.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

1. Toimii sitoutumattomana, voittoa tavoittelemattomana yleishyödyllisenä yhteisönä yhdistyslain ja verolakienmahdollistamalla
tavalla.

2. Edistää koulutuksellisin ja muin vastaavinkeinoin ja erilaisin liikunta- ja urheilutapahtuminliikunta- ja urheilutoiminnan yleistä
strategia- ja kehitystyötä.

3. Osallistuu liikunnan ja urheilun kehittämishankkeisiin.

4. Osallistuu liikunnan avulla tapahtuvan kansanterveystyön kehittämishankkeisiin.

5. Valvoo liikunnan ja urheilun etuja julkisessa rahoituksessa ja liikuntapaikka-rakentamisessa.

6. Edistää jäsentensä tarvitsemien palvelujen kuten toimisto-, koulutus- ja neuvontapalvelujen sekä valmennus- ja nuorisotoiminnan palvelujen hankkimista, välittämistä ja tuottamista ylläpitämällä tarvittaessa voittoa tuottamatontapalvelutoimistoa.

7. Kerää, tallentaa ja hyödyntää liikunta- ja urheiluperinnettä yhteistyössä eri tahojen kanssa.

8. Harjoittaa toimialaansa kuuluvaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi aluejärjestö hankkii varoja ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, perimällä jäseniltään jäsenmaksuja, järjestämällä liikuntatapahtumia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittamalla kopiointi-, majoitus-, ravitsemus-, bingo- ja julkaisutoimintaa sekä välittämällä liikuntaan liittyvää materiaalia ja palveluja voittoa tavoittelematta.

Aluejärjestö voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

JÄSENET JA JÄSENMAKSU

4 §

Aluejärjestön varsinaisia jäseniä voivat olla rekisteröidyt liikuntaa ja urheilua harjoittavat seurat ja järjestöt, jotka aluejärjestön hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyy jäseniksi.


Aluejärjestön kuntajäseninä voivat olla kunnat, kuntayhtymät tai kuntapohjaiset rekisteröidyt osakeyhtiöt. Aluejärjestön liitännäisjäseninä voivat olla rekisteröidytyhdistykset, oikeuskelpoisetyhteisöt, osuuskunnat ja säätiöt, joiden toiminta edistää liikuntaa ja urheilua. Kunta- ja liitännäisjäsenet hyväksyy aluejärjestön hallitus kirjallisen anomuksen perusteella.
Kunta- ja liitännäisjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus mutta ei äänioikeutta.
Aluejärjestön jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen varsinaisilla, kunta- ja liitännäisjäsenillä. Jäseniltä voidaan periä maksuja aluejärjestön palvelujen käyttämisestä.

Jäsenyyden tuomat etuudet ja oikeudet ovat jäsenille mahdolliset vain yhden järjestön tai yhteisön kautta. Valtakunnallisten, alueellisten tai piirijärjestöjen jäsenyys ei tuo sen jäsenyhdistystä aluejärjestön jäseneksi eikä siten aluejärjestön jäsenetujen piiriin.


Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä lainmukaisen ilmoituksen. Eroaminen tulee voimaan sen vuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty.


Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä aluejärjestön sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai menettelyllään huomattavasti vahingoittaa yhdistystä. Ennen erottamispäätöstä hallituksen on kuultava kyseistä jäsentä, paitsi milloin kyseessä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) vuorokautta sen jälkeen, kun päätös on lähetetty asianomaiselle kirjatussa kirjeessä.

Päätöksestä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.

5 §

Jäsenten on maksettava aluejärjestön syyskokouksen määräämä jäsenmaksu kunakin vuonna ennen maaliskuun 1. päivää.

Jos aluejärjestön jäsen ei täytä toimintavuoden tammikuun 15. päivään mennessä jäsenilmoitusta sekä maaliskuun 1. päivään mennessä jäsenmaksuvelvollisuutta, se menettää äänioikeutensa aluejärjestön kokouksissa siihen saakka, kunnes nämä velvollisuudet on hoidettu.HUOMIOIMISET

6 §

Henkilö, joka pitkän aikaa on toiminut ansiokkaasti aluejärjestön puheenjohtajana, voidaan aluejärjestön kokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua aluejärjestön kunniapuheenjohtajaksi.

Henkilö, joka pitkän aikaa on erityisen ansiokkaasti edistänyt aluejärjestön tarkoituksen toteuttamista, voidaan aluejärjestön kokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua aluejärjestön kunniajäseneksi. Kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Aluejärjestön jäsenille ja yksityisille henkilöille sekä yhteisöille myönnettävistä ansiomerkeistä ja muista kunnianosoituksista määrätään ansiomerkkisäännöissä, jotka aluejärjestön hallitus hyväksyy.

TOIMINTAKAUSI

7 §

Aluejärjestön tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

TOIMIELIMET

8 §

Aluejärjestön toimielimet ovat aluejärjestön kokous ja hallitus.

KOKOUKSET

9 §

Päätäntävalta aluejärjestössä on sen kokouksella. Aluejärjestö pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokouksen. Kevätkokous pidetään maalis- toukokuussa ja syyskokous loka- joulukuussa.

Kevätkokouksessa

1 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerit, valtakirjojen tarkastajat, ääntenlaskijat sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2 todetaan edustettuna olevat jäsenet, niiden edustajat, äänimäärät sekä kokouksen laillisuus

3 esitetään aluejärjestön toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajanniistä antama lausunto sekä päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta

4 päätetään vastuuvapauden myöntämisestä aluejärjestön hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

5 päätetään ehdollepanotoimikunnan nimeämisestä valmistelemaan seuraavassa syyskokouksessa tapahtuvaa hallituksen
puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten vaalia

6 käsitellään muut esityslistalla olevat aluejärjestön hallituksen tai jäsenten 11 §:n mukaisesti esittämät asiat

Syyskokouksessa

1 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerit, valtakirjojen tarkastajat, ääntenlaskijat sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2 todetaan edustettuina olevat jäsenet, niiden edustajat, äänimäärät sekä kokouksen laillisuus

3 päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus

4 vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma

5 valitaan erovuorossa olevien tilalle
- hallituksen puheenjohtaja
- hallituksen varapuheenjohtaja
- hallituksen muut jäsenet
- jaostojen puheenjohtajat ja jäsenet tai lajien yhdyshenkilöt aluejärjestön toiminta-alueella harjoitettavia urheilumuotoja varten
- jäsenet muihin aluejärjestön kokouksen valittavina oleviin elimiin

6 valitaan yksi tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja

7 päätetään aluejärjestön edustajien valitsemisesta niiden järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin ja toimielimiin, joihin aluejärjestö kuuluu tai joissa sillä on edustus

8 päätetään missä lehdissä aluejärjestön kokouskutsut julkaistaan

9 käsitellään muut esityslistalla olevat aluejärjestön hallituksen tai jäsenten 11 §:n mukaisesti esittämät asiat.

10 §

Aluejärjestön ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai vähintään kymmenesosa aluejärjestön äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi, jolloin kokous on kutsuttava koolle kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

11 §

Aluejärjestön kokouksiin voi jokainen sen jäsen lähettää edustajiaan rajoittamattoman määrän. Valtakirjassa on mainittava äänioikeuden käyttäjä. Sama edustaja voi edustaa vain yhtä jäsentä ja hänen on oltava sen jäsenyhteisön valtuuttama.

Aluejärjestön kokouksissa on jokaisella vähintään kolme kuukautta aluejärjestöön kuuluneella varsinaisellajäsenellä yksi (1) ääni ottaen huomioon 5 §:n määräykset.

Kunta- ja liitännäisjäsenillä sekäkunniapuheenjohtajilla ja -jäsenillä on aluejärjestön kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Käsittelyn pohjana on hallituksen esitys.

Kevätkokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on jätettävä hallitukselle ennen maaliskuun 1. päivää ja syyskokouksen asiat ennen lokakuun 1. päivää.

KOKOUSKUTSUT JA MUUT TIEDONANNOT

12 §

Hallitus kutsuu aluejärjestön kokouksen koolle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta syyskokouksen päättämässä lehdessä julkaistavalla kokouskutsulla.

Muut aluejärjestön toimintaa koskevat tiedonannot toimitetaan jäsenille hallituksen päättämällä tavalla.

PUHEENJOHTAJAT JA VARAPUHEENJOHTAJAT

13 §

Aluejärjestön hallituksen puheenjohtajaa nimitetään aluejärjestön puheenjohtajaksi. Aluejärjestöllä on myös kaksi varapuheenjohtajaa, jotka syyskokous valitsee. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kolme (3) vuotta.

Ensimmäisellä kerralla näiden sääntöjen hyväksymisen jälkeen valitaan puheenjohtaja koko kolmeksi vuodeksi ja varapuheenjohtajat arvalla toinen kahdeksi ja toinen yhdeksi vuodeksi.

Toimikausien määrä puheenjohtajalla, varapuheenjohtajilla ja hallituksen jäsenillä on enintään kolme peräkkäistä kautta hallituksessa.

HALLITUS

14 §

Aluejärjestön hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä yhdeksän (9) jäsentä, jotka aluejärjestön syyskokous valitsee.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmasosa.

Toimikausien määrä puheenjohtajalla, varapuheenjohtajilla ja hallituksen jäsenillä on enintään kolme peräkkäistä kautta hallituksessa.
Ensimmäisellä kerralla näiden sääntöjen hyväksymisen jälkeen valituista määrätään arvalla kolme henkilöä yhden vuoden jälkeen erovuoroon, kolme henkilöä kahden vuoden jälkeen ja kolme henkilöä kolmen vuoden jälkeen erovuoroon.


15 §

Hallitus toimii aluejärjestön toimeenpanevana elimenä, edustaa aluejärjestöä, hoitaa sen asiat lain, näiden sääntöjen, aluejärjestön kokousten päätösten ja voimassa olevan yhdistyslain mukaisesti.
Hallituksen tehtävänä on
- kutsua koolle järjestön kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;
- valita tarpeelliset valiokunnat ja työryhmät sekä päättää niiden tehtävistä aluejärjestön strategian mukaisesti;
- hoitaa järjestön taloutta ja tilinpitoa, laatia vuosikertomukset, toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset.

16 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Kokouskutsu on toimitettava vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen jäsenellä on mahdollisuus osallistua reaaliaikaisesti tknistä apuvälinettä käyttäen hallituksen kokoukseen.
Hallituksella on harkintavalta etäosallistumismahdollisuuden tarjoamisesta. Hallituksen kokous voidaan pitää kokonaan sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat.


HENKILÖSTÖ

17 §

Hallitus valitsee aluejärjestön tarvitsemat toimihenkilöt sekä vahvistaa heille toimenkuvat.

NIMEN KIRJOITTAMINEN

18 §

Aluejärjestön nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat hallituksen siihen määräämä henkilö, kaksi yhdessä.

MUUT MÄÄRÄYKSET

19 §

19.1 Antidopingtoiminta
Aluejärjestön jäsenet sitoutuvat antidopingtoimintaan ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa urheilun antidopingsäännöstöä.

19.2 Eettinen toiminta
Aluejärjestön kokouksessa voidaan vahvistaa eettisiä säännöstöjä ja suosituksia. Aluejärjestön jäsenet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassaolevia eettisiä säännöstöjä. Jäsen on velvollinen aluejärjestön pyynnöstä antamaan selvityksen urheilun eettistä perustaa vakavasti vahingoittavasta toiminnastaan.

19.3 Urheilun oikeusturvalautakunta
Urheilun oikeusturvalautakunnan tehtävänä on toimia urheilun riippumattomana valituselimenä. Aluejärjestön jäsenet sitoutuvat noudattamaan Urheilun oikeusturvalautakunnasta annettuja sääntöjä ja määräyksiä, elleivät jäsenet ole muun vastaavan oikeusturvaelimen piirissä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

20 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kolme neljäsosaa aluejärjestön kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Aluejärjestön purkamista koskeva päätös on, jotta se tulisi voimaan, tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä aluejärjestön kokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos sitä molemmissa kokouksissa on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä.

21 §

Jos aluejärjestö purkautuu tai lakkautetaan, siirtyvät sen varat liikunta- ja urheilua edistävään tarkoitukseen Keski-Pohjanmaalla.

22 §

Säännöissä määrätyn lisäksi noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.


Säännöt hyväksytty Keplin syyskokouksessa 2015 tehtyjen muutosten jälkeen Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.2.2016


   
Keski-Pohjanmaan Liikunta
«  Elokuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Tapahtuma
 
 Seminaari
Kategoriat