Koulutukset perustopetukseen

KESKI-POHJANMAAN LIIKUNNAN KOULUTUKSET JA LIIKKUVA KOULU -TUKIPAKETIT


Lasten- ja nuorten koulutuksista vastaa lasten ja nuorten liikunnan asiantuntija. Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti tilauskoulutuksina. Koulutustilojen mahdollisista kuluista vastaa koulutuksen tilaaja.Ole yhteydessä sähköpostitse emilia.hirvi@kepli.fi tai puhelimitse 0440-916 076.

MENTOROINTI

 • Koulu- ja kuntakohtaiset mentoroinnit tukevat alkuun pääsemisessä ja Liikkuva koulu -toiminnan toteuttamisessa
 • Ilmaisia kouluille ja kunnille, järjestetään kysynnän mukaan
 • Teemoina esimerkiksi kuinka alkuun hankkeessa, käytännön toimintamallien jakaminen, kouluvierailut, avustaminen hankehaussa

VERKOSTOTYÖ


KOULUTUKSET ALA- JA YLÄKOULUILLE:

Uutta buugia Liikkuva koulu –toimintaan (2-3 tuntia)

Uusi maksuton työpaja Liikkuville kouluille toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen

Työpajan tavoitteena on tukea juuri teidännäköisesti koulunnaktiivisen toimintakulttuurin vakiintumista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä. Työpaja tarjoaa konkreettisia keinoja sekä tukea jäsentää Liikkuva koulu -toimintaa osaksi koulun arkea. Työpajaan osallistuvat koulun henkilökunta ja oppilasedustus.


Liikkuva koulu työpaja 1

Työpaja haastaa työyhteisöä tarkastelemaan koulu- ja työpäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko kouluyhteisön (oppilaat ja työntekijät) hyvinvoinnin kannalta sekä tuo esille keinoja toiminnan kehittämiseksi. Työpajassa haetaan osallistujien kanssa keinoja juuri oman koulun toiminnan kehittämiseen.

Nykytilan tarkastelun kautta luodaan yhteisiä suuntaviivoja tulevalle tekemiselle. Jokainen työpajaan osallistuva pääsee vaikuttamaan yhteisiin valintoihin.

Koko työyhteisölle suunnattu 2–3 tunnin työpaja voidaan toteuttaa esimerkiksi yhteistoiminta-ajalla tai veso-koulutuksena.

Maksuton työpaja

Liikkuva koulu työpaja 2

Liikkuva koulu työpajan – kehitä ja vakiinnuta tavoitteena on tukea koulujen Liikkuva koulu kehittämistyön jatkuvuutta ja toiminnan pysyvyyttä. Kehitä ja vakiinnuta työpajan sisällöt on suunniteltu sellaisten koulujen työyhteisöille, jotka ovat tehneet Liikkuva koulu kehittämistyötä jo useamman vuoden ajan. Liikkuva koulu työpaja – kehitä ja vakiinnuta suunnitellaan yhdessä koulun edustajan kanssa koulun tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työpajan sisältöinä on tarjolla viisi eri teemaa, joista yhteen työpajaan valitaan koulun toiveiden ja käytettävän ajan mukaisesti 1-2 teemaa. Työpajan kesto voi olla 2-4 tuntia.

 • Liikkuva Koulu osana työyhteisön arkea

Tavoitteena on tunnistaa työyhteisön Liikkuva koulu toiminnan vahvuuksia ja kehittämishaasteita sekä tiedostaa ja ymmärtää rakenteellisten resurssien merkitys toiminnan pysyvyyden ja jatkuvuuden näkökulmasta. Työpajassa työyhteisö pääsee pohtimaan yhdessä mitkä asiat mahdollistavat ja mitkä estävät oppilaiden koulupäivän aikaista aktiivisuutta. Yhteisissä työstöissä mietitään koulukohtaisia toimintamalleja ja rakenteita, joilla voidaan varmistaa toiminnan vakiintuminen osaksi koulun toimintakulttuuria.

 • Oppilaiden osallisuus Liikkuvassa koulussa

Oppilaiden mahdollisuus osallistua Liikkuva koulu toimintojen suunnitteluun ja toteutukseen on osoittautunut yhdeksi toiminnan onnistumisen elementiksi. Työapajan tavoitteena on pohtia koko työyhteisöllä, kuinka oppilaiden osallisuus on huomioitu Liikkuva koulu toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Työpajassa suunnitellaan ja sovitaan seuraavia askelmerkkejä oppilaiden osallisuuden toteutumiseksi.

 • Koulupäivän uudet rakenteet

Työpajan tavoitteena on miettiä mitä hyötyjä koulupäivän rakenteen muuttamisesta on oppilaiden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi ja koulun toimintakulttuurin kehittämiseksi. Työpaja antaa ideoita ja vinkkejä koulupäivän rakenteen muuttamiseen ja muutoksessa huomioitaviin asioihin. Jos koululla on jo muutettu koulupäivän rakennetta, työpajassa pohditaan, miten uutta koulupäivän rakennetta voidaan hyödyntää paremmin tai kehittää edelleen.

 • Tapahtumat osana Liikkuvaa koulua

Liikunnalliseen elämäntapaan kasvamisessa on tärkeää saada erilaisia myönteisiä kokemuksia liikunnan parissa. Koulun liikuntatapahtumakulttuuri on toimiva keino monipuolistaa oppilaiden liikunnallista kokemusmaailmaa ja tukea kaikkien osallisuutta liikunnan parissa. Tämän työpajan tavoitteena on tarkastella koulun liikuntatapahtumakulttuuria liikunnan kokemuksellisuuden näkökulmasta ja tuoda esiin käytännönläheisiä ideoita siihen, millaisia liikuntatapahtumia koulussa voi oppilaiden kanssa yhdessä toteuttaa.

 • Yhteistyöstä voimaa

Työpajassa käydään läpi koulun nykyisiä yhteistyöverkostoja ja suunnitellaan yhdessä, minkä asioiden edistämiseksi tarvitaan yhteistyötahoja ja mitkä yhteistyötahot olisivat tarpeellisia toiminnan kehittämisen kannalta.

Hinta: 2 tuntia (1-2 teemaa) 300€ + kouluttajan matkakulut 0,44€/km tai 3-4t (2-4 teemaa) 450€ + kouluttajan matkakulut 0,44€/km + mahdollinen 1/2-päiväraha.

Tulosta esite Liikkuva koulu työpaja 2 sisällöistä A4_Liikkuvan koulun tyo?paja_22018.pdf


Toiminnallinen oppiminen

Toiminnalliset menetelmät opetuksessa ja oppitunnin aikainen liikunta on tutkimusten mukaan yhteydessä hyviin oppimistuloksiin. Koulupäivän aikaisella liikunnalla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia erityisesti oppimisen mahdollistaviin tekijöihin, kuten tehtäviin keskittymiseen, käyttäytymiseen ja viihtyvyyteen.

 • Toiminnallinen oppiminen alakoulu (2 + 2 tuntia tai puolikas veso 3 tuntia)
 • Toiminnallinen oppiminen yläkoulu (3 tuntia)

Toiminnallisuus ja liikkuminen on lapsille oppimisen väline. Toiminnallisuutta voi hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin.
Liikunnan positiivinen vaikutus koulumenestykseen on havaittu erityisesti matematiikassa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen ja hyvinvointiin sekä sitä kautta myös oppimiseen. Toiminnallinen oppiminen -koulutus antaa konkreettisia työkaluja toiminnallisen oppimisen toteuttamiseen koulun arjessa.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

 • Liikunta ja oppiminen, opetussuunnitelmat sekä lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden suositukset
 • Toiminnallisuus oppiaineissa ja taukoliikunta oppitunneilla
 • Opettajien ideoiden lisääminen toiminnallisen opetuksen toteutukseen
 • Koulupäivän rakenteen muokkaaminen aktiivisuutta lisääväksi

Hinta 400€ + koulutusmateriaalit 11€/hlö + kouluttajan matkakulut 0,44€/km


Toiminnallisen oppimisen työpajat

Toiminnallisen oppimisen työpajoissa saat käytännön vinkkejä toiminnallisten opetusmenetelmien ja välineiden hyödyntämiseen osana opetusta ja istumisen tauottamista. Tarjolla on kolme käytännönläheistä työpajaa esi- ja alakoulun opetushenkilöstölle sekä koulunkäynninohjaajille.

 • Aktivoiva oppimisympäristö (2 tuntia)

Toiminnallisessa oppimisessa voidaan hyödyntää erilaisia lattiaan tai maahan teipattuja tai maalatuja kuvioita. Työpajassa tutustut harjoitusten kautta muutamiin erilaisiin kuvioihin ja saat ideoita, kuinka hyödyntää niitä opetuksessa. Työpajassa ideoidaan myös oman koulun teippauksia ja maalauksia.

Hinta: 290 € + kouluttajan matkakulut 0,44€ /km

 • Toiminnallisuus tavaksi (2 tuntia)

Toiminnallinen oppiminen ei ole mitään erityisiä temppuja tai irrallisia harjoitteita keskellä koulupäivää, vaan yksi pedagogisista valinnoista ja työtavoista, joilla saadaan lisättyä liikettä ja fyysistä aktiivisuutta koulupäivään. Työpajassa saat vinkkejä, kuinka lisätä liikettä omaan luokkaan luokkarutiineiden, toiminnallisten työtapojen sekä taukoliikunnan avulla.

Hinta: 290 € + kouluttajan matkakulut 0,44€/km

 • Materiaaleista on moneksi (2 tuntia)

Työpajassa tutustut erilaisiin valmiisiin sekä itse tehtäviin toiminnallisiin materiaaleihin ja saat vinkkejä kuinka erilaisia materiaaleja voi hyödyntää toiminnallisissa menetelmissä oppitunneilla. Työpajassa askarrellaan jokin toiminnallisessa oppimisessa hyödynnettävä materiaali, jonka osallistuja saa itselleen työhön mukaan.

Hinta: 320€ + kouluttajan matkakulut 0,44€/km


Jonot mataliksi-koulutukset

Tavoitteena on lisätä aktiivisuutta liikuntatunneilla ja -tuokiolla. Keskeisenä painopisteenä aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. JM -ajattelu tukee opetussuunnitelman (2016) liikunnanopetuksen tavoitteiden toteutumista käytännössä. Koulutuksessa varioidaan tuttuja leikkejä ja pelejä erilaisille liikkujille sopiviksi. Koulutuskokonaisuus on toiminnallinen ja osallistuja pääsee käytännösä kokeilemaan eri tehtäviä.

 • Jonot mataliksi - pelit ja leikit (1,5 tuntia)

Koulutuksessa kehitellään tutuista peleistä ja leikeistä erilaisia sovelluksia. Kehittelyjen avulla voidaan mahdollistaa erilaisille liikkujille aktiivisen osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia. Pienillä variaatioilla tuttu peli tai leikki voi saada aivan uudenlaisen luonteen.

 • Jonot mataliksi - oppilaan itsetunnon tukeminen (1,5 tuntia)

Onnistumiset rakentavat ja vahvistavat oppilaan itsetuntoa ja lisäävät liikkumismotivaatiota. Tässä osiossa kokeilemalla etsitään harjoitteita, jotka tuottavat onnistumisia ja vahvistavat itsetuntoa kaiken tasoisille liikkujille. Lisäksi pohditaan opettajan roolia oppilaan koetun pätevyyden tukemiseksi ja kuinka löydetään yhdessä onnistumisen ilo. Koulutuksessa käydään läpi sellaisia liikuntatehtäviä, pelejä ja leikkejä sekä niiden eri muotoja, joiden avulla jokainen lapsi pääsee kokemaan onnistumisia liikuntahetken aikana.

 • Jonot mataliksi - heikko sisäliikuntatila (1,5 tuntia)

Heikko sisäliikuntatila voi olla yhtä hyvin pieni tila tai iso liikuntasali, jos toiminta, suunnittelu tai tilan käytännöt eivät edistä liikkumista. Tässä osiossa tutustutaan harjoitteisiin ja toimintamuotoihin, jotka tilasta riippumatta lisäävät aktiivisuutta. Koulutuksessa käydään läpi mahdollisuuksia opettaa liikuntaa haastavassa tilassa, nähdään erilaisia tiloja liikuntatiloina ja pohditaan, kuinka oppilaalle luodaan mahdollisuuksia löytää oma tila, aika ja paikka onnistumisille. Lisäksi mietitään poikkeustilanteita (kuten huono keli), joissa liikuntatila yllättäen muuttuu.

 • Jonot mataliksi - yhdessä kisaille (1,5 tuntia)

Koulutuksessa käydään läpi kisailua ja kilpailua liikuntatuntien toimintamuotona. Kuinka kilpailut ja kisailut voidaan toteuttaa niin, että jokaiselle lapselle mahdollistuu riittävä aktiivisuus, osallisuuden tunne ja onnistuminen? Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat erilaiset kilpailumuodot ja -järjestelyt, eri roolit joukkueessa, henkisesti turvallinen kilpailuympäristö sekä tehtävien monipuolisuus ja toistomäärät.

 • Jonot mataliksi - motoriset perustaidot 1-2 -luokkalaisille (1,5 tuntia)

Koulutuksesta saat ideoita 1-2 -luokkalaisten motoristen perustaitojen tehokkaaseen harjoittamiseen pelien, leikkien ja erilaisten harjoitteiden muodossa. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat motoristen perustaitojen harjoittaminen, yksilön havainnointi, kehon hahmotus sekä pienryhmä- ja parityöskentely

 • Jonot mataliksi - motoriset perustaidot 3-6 -luokkalaisille (1,5 tuntia)

Koulutuksessa käydään läpi 3-6 -luokkalaisten motoristen perustaitojen sekä havaintomotoristen taitojen tehokasta harjoittamista motivoivien leikki- ja pelisovellusten avulla. Koulutuksen punaisena lankana on taitojen harjoittelun kätkeminen osaksi leikkejä ja pelejä.

Hinta: 200€/90min + kouluttajan matkakulut 0,44€/km


Liikkujaksi - innosta vähän liikkuvat onnistumaan (6 tuntia)

Onko ryhmässäsi vähän liikkuvia, yliaktiivisia, arkoja, innokkaita, kömpelöitä, taidokkaita - siis erilaisia lapsia. Liikkujaksi-koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla vähän liikkuvia lapsia innostetaan liikkeelle ja opetellaan hyödyntämään eriyttämisen, soveltamisen ja jäsentämisen pedagogiikkaa liikunnan ohjaamisessa. Liikkujaksi-koulutuksesta saat käytännön apua arkeesi.

Hinta: 670€ + kouluttajan matkakulut 0,44€/km + 1/2-päiväraha 20 eur.


KOULUTUKSET OPPILAILLE

 • Välkkäri-koulutus (3 tuntia), uudistunut sisältö syksy 2020

Oppilaista koulutetaan vertais- ja välituntiliikuttajia. Tavoitteena on saada nuoret itse suunnittelemaan ja toteuttamaan liikunnallisia välitunteja sekä kannustamaan toisiaan liikkumaan.

Välkkäriksi voidaan valita ja kouluttaa innokkaita oppilaita, jotka ovat kiinnostuneita liikunnasta ja ohjaamisesta. Oppilaille annetaan valmiuksia liikuntaleikkien ja pelien käynnistämiseen välitunneilla. Koulutusmateriaalin tuella he suunnittelevat toimintatuokioita ja ohjaajat itsenäisesti yhdessä toisten oppilaiden kanssa. Koulutukseen valitaan n. 20 henkilön ryhmä tyttöjä ja poikia. Opettaja toimii välkkäreiden apuna, kannustajana ja huolehtii toiminnan jatkuvuudesta.

Välkkäri – koulutuksessa saa tietoa liikunnasta yleensä ja oppii erilaisia pelejä ja juttuja, joita voi ohjata välitunnilla. Siellä harjoitellaan ryhmän hallintaa ja ohjaajana toimimista. Koulutuksessa suunnitellaan valmiiksi oman koulun välituntiliikuntaa ja liikutaan paljon itsekin.

Hinta: 350€ + sis. 10kpl materiaaleja, lisämateriaalit 7€/kpl + kouluttajan matkakulut 0,44€/km ja mahdollinen 1/2-päiväraha 20 eur..

 • Yläkoulun välituntiohjaajakoulutus (3 tuntia)

Koulutuksessa oppilaat ideoivat keinoja koulupäivän aikaisen aktiivisuuden lisäämistä mm. taukoliikunnan, tapahtumien, välituntitoiminnan avulla sekä etsivät ratkaisuja, miten oppilaita saadaan innostettua mukaan. Tavoitteena on, että koulutuksen aikana syntyneet ideat toteutetaan koulussa.

Osallistujan ei tarvitse olla mestariliikkuja. Joku löytää paikkansa liikuntahetken ohjaajana, toinen tapahtumien organisoijana, kolmas tiedottajana jne.

Hinta: 350€ + sis. 10kpl materiaaleja, lisämateriaalit 7€/kpl + kouluttajan matkakulut 0,44€/km

 • Järkkää tapahtuma! -koulutus (3 tuntia)

Koulutus on tarkoitettu 13 – 19-vuotiaille (5-9 -luokkalaisille), jotka ovat kiinnostuneita erilaisten tapahtumien järjestämisestä niin koulu- kuin urheiluseuraympäristössä. Koulutus antaa valmiuksia erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Koulutuksessa valmistellaan oman tapahtuman järjestämistä ja laaditaan siihen tarvittavia suunnitelmia. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen nuoret järjestävät itse yhdessä aikuisen tukihenkilön (esim. opettaja/rehtori/valmentaja) kanssa suunnitellun tapahtuman käytännössä.

Hinta: 350€ + kouluttajan matkakulut 0,44€/km


Lasten liikunnan ohjaajakoulutus (6 tuntia)

Lasten liikunnan ohjaajakoulutus sopii kaikille lasten liikunnasta kiinnostuneille sekä ohjaajille, jotka toimivat 6-12 -vuotiaiden harrastustoiminnan ohjaajina esimerkiksi urheiluseuroissa tai muissa yhdistyksissä. Koulutuksessa paneudutaan ohjaajan tehtäviin ja merkitykseen liikuntaan innostajana. Osallistuja saa avaimia positiivisen ja turvallisen ilmapiirin luomiseen sekä hyvin organisoidun liikuntatuokion suunnitteluun. Koulutuksessa tutustutaan aktiivisesti pelaten ja leikkien erilaisiin keinoihin toteuttaa liikuntaa monipuolisesti sekä pohditaan monipuolisen liikunnan merkitystä lapsen kokonaisvaltaisessa kehityksessä.

Hinta: 670€, materiaali 18€ /kpl + kouluttajan kilometrikorvaus 044€/km


LISÄÄ TIETOA VANHEMMILLE

Vanhempainiltaluennot

Tarvitsetteko koulun vanhempainiltaan luennon arkiliikunnan merkityksestä lasten ja nuorten hyvinvointiin, terveyteen ja oppimiseen? Ideioidaan yhdessä koulun kanssa toiminnallinen vanhempainilta. Tavoitteena on herätellä vanhempia arkiliikunnan merkityksestä, vanhempien roolista lasten liikunnan edistäjinä sekä liikunnan harrastamisesta.

Hinta: 100€ / 1t + kouluttajan matkakulut 0,44€/km

Toiminnallinen vanhempainilta

Luennon sijasta tai sen lisäksi on mahdollisuus toteuttaa perheliikuntatapahtuma oppilaiden, vanhempien ja opettajien kesken. Liikuntapäivän toiminnasta saa mukavia vinkkejä perheen yhteiseen omatoimiseen liikuntaan. Suunnittelemme ohjelman tilaajan toiveiden mukaisesti.

Perusrunko: 30-60min luento vanhemmille + 60-90 min liikuntatuokio yhdessä vanhemmat & oppilaat

Hinta: alk. 300€ + kouluttajan matkakulut 0,44€/km


KOULUTUKSET HARRASTUSTOIMINTAAN

Lasten Liike -koulutuksesta ohjaaja saa erinomaiset perustiedot ja runsaasti käytännön työkaluja kaikille avoimen ja innostavan liikunnallisen harrastustoiminnan suunnitteluun. Tunti- ja kausisuunnitelmissa painottuvat motoriset taidot sekä yleisen liikunnallisuuden ja pelaamisen taitojen kehittäminen. Koulutuksessa annetaan myös vinkkejä lasten sosiaalisten-, tunne- ja kaveritaitojen kehittymisen tukemiseen.

Lasten liike, aloittelevat ja nuoret ohjaajat (6 tuntia)

Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot kaikille avoimen liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus on suunnattu aloitteleville tai nuorille ohjaajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan ohjauskokemusta. Koulutus on erinomainen startti ohjaajan polulle.

Hinta: 250€ sis. 15kpl materiaalia ja matkakustannukset (Olympiakomitea tukee koulutusta)


Lasten liike, kokeneet ohjaajat, valmentajat ja opettajat (4 tuntia)

Koulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutus on suunnattu kokeneille ohjaajille. Ohjaajien aiempia kokemuksia hyödynnetään osana koulutustehtäviä

Hinta: 250€ sis. 15kpl materiaalia ja matkakustannukset (Olympiakomitea tukee koulutusta)   
Keski-Pohjanmaan Liikunta
«  Elokuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Tapahtuma
 
 Seminaari
Kategoriat